Art i vida

febrero 9th, 2020

L’Organització Mundial de la Salut recomana, ja fa un temps, enfortir les relacions entre la salut, l’art i la cultura per tal de fer front a malalties diverses, entre les quals les derivades de la soledat no desitjada i el sedentarisme. Els beneficis de l’art en la qualitat de vida dels ciutadans són una evidència que ha estat contrastada a bastament. En aquest sentit, la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha engegat una nova iniciativa en forma de programa pilot. En un intent per reduir la medicalització i augmentar la prevenció, els centres de salut adscrits a l’Hospital General de València prescriuen visites a sis museus de la ciutat, des del Bombas Gens Centre d’Art fins al Museu d’Etnologia, passant pel d’Història de València o el de les falles.

L’art tracta de la vida mateixa, i és per tant polièdric i complex. Com deia John Berger, quan un mira un quadre ho fa amb l’esperança de descobrir un secret, però no sobre l’art, sinó sobre la vida. La connexió entre art i vida es manifesta en les seves equivalències i és per això que quan ens demanam què ens ensenya de la vida l’art ens venen al cap algunes d’aquestes correspondències:

–          L’ART ENS ENSENYA que el dubte, tan comú en el procés creatiu, ens fa lliures quan s’acompanya de reflexió. Dubtar ens duu a valorar les distintes alternatives.

–          L’ART ENS ENSENYA que no convé creure sinó conèixer. Moltes vegades les creences estan basades en prejudicis i l’art s’ha encarregat sovint de fer-nos-ho saber.

–          L’ART ENS ENSENYA que no podem caure en la domesticació i, igual que els verdaders artistes, hem de ser incòmodes per fer evolucionar la societat.

–          Igual que en l’ART, hi ha una correspondència/alineació (conscient o inconscient) entre la mà, el cervell i el cor. En la vida el que faig, el que penso i el que sent també han de ser coherents.

–          L’ART ENS ENSENYA que, en un món canviant com el nostre, la creativitat és la millor estratègia per millorar la vida. I la creativitat és generadora de coneixement. La investigació tecnològica fa anys que l’aplica amb molt bons resultats.

–          L’ART ENS ENSENYA que la intuïció, relacionada amb les emocions, és una via de coneixement, perquè capta la realitat exactament com és. Albert Einstein afirmà: «La ment intuïtiva és un regal sagrat i la ment racional un fidel servent. Hem creat una societat que honra el servent i oblida el regal». L’art és una forma d’organitzar la percepció procurant-nos un equilibri entre la part racional i la part emocional/intuïtiva del nostre ésser.

–          L’ART ENS ENSENYA que tots tenim una necessitat de transcendència. Prova d’això és un estudi sobre el gust artístic realitzat l’any 1971 per la UNESCO, a Toronto, en què L’Àngelus de Millet va esdevenir el quadre més apreciat. Sembla, doncs, que tenim set d’espiritualitat, de comunió entre el sagrat i el profà.

Jean-Francois Millet, L’Angelus, 1857, Oli/tela, 66 x 55,5 cm

–          AIXÍ MATEIX l’art ens confronta amb realitats desconegudes que activen mecanismes nous, emocions noves, i faciliten l’autoconeixement. Per això es diu que l’art té un poder catàrtic.

–          AIXÍ MATEIX l’art posa a prova les nostres percepcions. Cal que dubtem d’elles, ja que les emocions tenyeixen la realitat i hi ha tantes realitats com individus.

–          LA SEVA IMPORTÀNCIA ESTÀ, com va dir John Maynard Keynes, un dels pares de l’economia moderna, en el fet que «l’art representa un dels principis civilitzadors de la societat i, com a tal, l’Estat l’ha d’enfortir i donar-hi suport».

–          L’ART MILLORA el benestar i la qualitat de vida, en l’àmbit personal i laboral, com dèiem al començament d’aquest article.

–          L’ART REDUEIX l’estrès i afavoreix la resolució de problemes, entre altres coses, i té un paper rellevant en l’educació dels infants.

–          L’ART ENS ENSENYA que la imaginació és un vehicle per al coneixement, un vehicle que els artistes han utilitzat sovint. De fet, la manera en la qual modelam la realitat té una estreta relació amb la imaginació. Ben mirat ens hem servit d’ella per construir els mites i la mitologia, fonaments de la nostra cultura i identitat.

–          L’ART ENS ENSENYA que la bellesa té un component ètic. Ens mostra un món al qual aspirar.

La salut física, psicològica i emocional dels individus és requisit indispensable per assolir la felicitat, una felicitat que, com deia el pintor, poeta, gravador i místic anglès William Blake (1757-1827), se sosté en tres pilars fonamentals: llibertat de pensament, imaginació i creativitat.

La cultura a Espanya a la fi de la dècada II

enero 26th, 2020

La dècada que acabem de deixar ha suposat canvis molt significatius en el consum cultural i en la mateixa cultura. És la dècada en la qual els videojocs han entrat al museu (MOMA), el còmic s’ha institucionalitzat (el Centro de Arte Reina Sofía li dedicà una exposició), la mirada feminista ha assolit quotes desconegudes, han aparegut manifestacions culturals inclassificables (youtubers, storytellers,..) i la història de l’art s’ha començat a reinterpretar. La revolució digital s’ha encarregat de trasbalsar el concepte d’objecte cultural i artístic, tant en la seva forma com en la seva raó de ser.

Una comparació entre els resultats de la Encuesta de hábitos y prácticas culturales de España 2018-2019, que ja vàrem tractar en l’anterior entrega, i la de l’any 2010-2011 corrobora aquest fet. Fa una dècada el percentatge de la població, major de quinze anys, que havia visitat un museu o exposició en l’últim any era del 30,6%, 10 punts per sota que ara. L’any 2002 aquesta xifra era només del 27,5%.

Quant a la lectura de llibres el nombre de lectors d’un o més llibres  a l’any ha passat del 58,7% al 65,8% i aquells que ho fan en suport digital són ja el 20,2%, enfront del 6,5% de l’any 2010.

L’ús d’internet per oci en l’últim mes ha passat del 57% al 75% en la darrera dècada (el 30% el 2002), però sorprèn una dada: els videojocs es mantenen en un percentatge pràcticament igual (13%), el que sembla indicar que es un públic minoritari i estable, si bé influent. Internet com a instrument de difusió de la cultura ja està plenament implantat. Les persones que escolten música a internet representen avui el 48’5%, mentre que l’any 2010 suposaven el 17% de la població investigada.

En aquesta dècada que hem deixat enrere el turisme cultural s’ha consolidat, com ho demostra el fet, d’una banda, que el 14,5% dels viatges realitzats per oci entre els residents espanyols l’any 2019 ho fou per motius culturals, i de l’altra, que el 73,8% de les visites a museus i exposicions realitzades l’últim any tingueren lloc fora de la ciutat d’origen. Es confirma que l’Art Contemporani i les Belles Arts són les tipologies preferides pels visitants.

Pel que fa al nombre de visites a institucions museístiques, el total de les 1.481 analitzades a Espanya van rebre 65,4 milions de visites, una mitjana de 45.929 anuals.

A l’espera que el Govern balear actualitzi l’informe Consum cultural a les Illes Balears que realitzà l’any 2016 o que la ja obsoleta Enquesta modular d’hàbits socials 2010. Condicions de vida i cohesió social d’IBESTAT s’actualitzi, tenim ja dades dels visitants als principals centres de l’illa de Menorca i aquestes no són massa encoratjadores. L’any passat la Sala Municipal d’exposicions del Roser de Ciutadella rebé 24.215 visites (l’any 2017 foren 31.732). El centre d’art Ca n’Oliver de Maó comptabilitzà 13.470 visitants (14.752 el 2017). Sortosament el Museu de Menorca ens ha donat una alegria tancant l’any amb 31.870 visitants (22.450 el 2017). D’aquestes dades es desprèn que una de les claus per a posicionar una entitat museística o expositiva és la d’oferir un discurs coherent (com a museu d’història en el cas del Museu de Menorca), de forma que el programa expositiu tingui una continuïtat i una política definida. Vetllar per la qualitat de les exposicions des dels ajuntaments i el Consell Insular de Menorca, dotar el centre de recursos econòmics, i programar activitats paral·leles i educatives per a totes les edats, estan demostrant ser efectius i necessaris per a atraure un turisme creixent que no cerca només sol i platja i una població menorquina més activa culturalment que altres.

La cultura a Espanya a la fi de la dècada I

enero 11th, 2020

Recentment el Ministeri de Cultura del Govern espanyol ha publicat Encuesta de hábitos y prácticas culturales de España 2018-2019. Els resultats són un motiu de satisfacció per a tothom, perquè posen de manifest la creixent participació de la població en la cultura. Les visites a museus, exposicions, monuments i jaciments arqueològics, així com l’assistència a concerts de música (clàssica i actual), espectacles de ballet i dansa, obres de teatre i projeccions de cinema i la lectura de llibres han obtingut increments significatius. Aquests oscil·len, amb relació a l’anterior estudi de l’any 2014-2105, entre els 7,3 pel que fa a la visita a museus i exposicions, els 5 punts pel que fa als concerts de música, els 3,6 punts en la lectura de llibres i 0,9 punts en arts escèniques.

Segons aquest estudi, el 46,7 % de la població espanyola visità algun museu, exposició o galeria d’art durant el darrer any i el 50,8 % ho va fer a monuments i jaciments arqueològics. L’increment respecte a l’estudi anterior (2014-2015) és de 7,3 punts en el primer cas i de 8 punts en el segon. Els resultats del 2014-2015 presenten però una certa divergència amb els de l’estudi d’Eurostat 2015 Cultural participation in the european countries, en el qual s’estableix un percentatge del 34 % per al conjunt de les activitats esmentades anteriorment, enfora de la participació que s’observa a països com Suècia, Finlàndia, Holanda o Dinamarca, per damunt del 60 %.

Una dada que cal destacar de l’estudi del Ministeri és que l’assistència a museus i exposicions disminueix amb l’edat i que els joves de 15 a 19 anys són els que presenten una taxa més elevada d’assistència, fet que corrobora l’interès dels joves per la cultura, tan sovint qüestionat. L’estudi confirma també tres fets ja coneguts: que les dones participen més en la cultura, que com més nivell d’estudis més participació i que hi ha una clara interrelació entre les diferents activitats culturals, de forma que els que visiten museus són més lectors, més cinèfils i assisteixen més sovint al teatre i a concerts.

Per primera vegada l’enquesta analitza la pràctica cultural infantil i la seva vinculació amb els pares. Les dades són del tot concloents: els adults actius culturalment adquiriren aquests hàbits a la infantesa. Així, mentre que els que han llegit un llibre com a mínim en un any suposen el 59,5 % de la població, els que ja ho feren a la seva infantesa suposen un 85,6 % dels adults.

Una altra dada que cal subratllar és la dels increments en la realització d’activitats artístiques. Entre l’any 2006 i el 2019 la quantitat de població que pinta o dibuixa ha passat del 9,2 % al 16,1 % i els que practiquen la fotografia han passat del 16,6 % al 28,8 %. En vídeo l’augment ha estat del 5,7 % al 16,7 %, dades totes les quals molt superiors a les d’escriure, ballar, cantar, fer teatre o tocar un instrument.

Per comunitats autònomes les Illes Balears es mantenen lleugerament per sota de la mitjana, però tenint en compte que Menorca té un perfil diferent de la resta d’illes haurem d’esperar que el Govern balear actualitzi l’informe Consum cultural a les Illes Balears que realitzà l’any 2016 o que la ja obsoleta Enquesta modular d’hàbits socials 2010. Condicions de vida i cohesió social d’IBESTAT s’actualitzi.

Aquestes dades i les que analitzarem en una pròxima entrega tornen a confirmar que la societat té interessos culturals creixents i que aquests tenen un paper molt important en les economies locals. Cal que en prenguem nota.

The Reynolds Foundation, Menorca II

diciembre 29th, 2019

La seu de la Fundació Reynolds, als números 17 i 20 del carrer d’Isabel II de Maó, anomenat abans de 1860, quan ens visità la Reina, carrer de Sant Cristòfol, és un edifici neoclàssic construït a principi del segle XIX. S’hi conserven restes de l’antiga murada construïda per Pere IV el 1359 i de la torre que donava accés a la ciutat, coneguda com a Portal de Baix. L’edifici conserva l’elegància que caracteritzà les edificacions d’una burgesia puixant, que esdevingué protectora de les arts i que tingué en les pintures murals de les sales la seva màxima expressió. És precisament en una d’aquestes sales on cada primavera i tardor se celebren els concerts que la Fundació promou juntament amb Joventuts Musicals per donar a conèixer nous talents musicals a l’illa.

En entrar a l’edifici, passat, present i futur es donen la mà i converteixen la visita en un trànsit pel temps a través de la creació i de l’esperit d’èpoques històriques distintes. En la darrera intervenció artística a l’edifici, una pintura mural de Jordi Cárdenas sota el títol Sa Plaça, a tocar de l’antiga torre, s’evidencia el desig del seu president de fer de l’espai un compendi de les creacions humanes. Mobles anglesos del segle XVIII, un carretó que recorda l’ús del vestíbul a l’edifici adjacent i que el separa del cos principal per l’antiga murada, pintures dels segles XIX i XX, ceràmiques, rellotges i una munió d’objectes diversos conviuen amb les obres de joves creadors en una solució de continuïtat que posa de manifest que som deutors d’un passat que ens fa ser com som.

Així, en l’ànim de la Fundació hi ha promoure els joves creadors, perquè en ells no es congria només el futur, sinó també la garantia d’un llegat que cal preservar. Pol Marban, Clara Bañon, Biel Moreno, Helena Ferrando, Carme Gomila, Macià Florit, Paula Kurundi i Jordi Cárdenas, guanyadors de les beques que es concedeixen des de l’any 2012, també tenen en el passat el seu aliment, contingut en qualsevol dels llenguatges que utilitzen: la pintura, el mural, el vídeo, la performance, l’escultura, la instal·lació o la fotografia.

Pol Marban pren el pols de la ciutat amb els pinzells, com ho feren els cronistes d’antuvi amb el llapis i les paraules. Clara Bañon utilitza el cos per poetitzar al voltant de la nostra condició animal. Macià Florit rellegeix el paisatge i la seva càrrega històrica a través del vídeo. Biel Moreno ha deixat testimoniatge amb la seva càmera del mode de vida de la població americana. Helena Ferrando reflexiona sobre la feminitat i les seves qualitats animals a partir de la fotografia intervinguda plàsticament, tot remetent-nos a la idea de mite. Carme Gomila experimenta amb les imatges manipulades des de l’art digital, el vídeo i la música per construir una narració que posa en alerta la nostra percepció. Paula Kurundi, des de San Francisco (Califòrnia), segueix la tradició del retrat. Jordi Cárdenas, en tant que muralista, ens connecta de nou amb la gran tradició de la pintura al fresc. Finalment, el recentment guardonat Pere Llopart, continua cercant «que en l’obra d’art es faci present la força de la matèria: m’agrada pensar que la forma és com el somni de la matèria», l’anhel de tot escultor.

En aquest compromís amb l’educació i la joventut, la Fundació organitza visites guiades per a estudiants de secundària a través del programa Salut Jove i Cultura i du a terme un interessant projecte amb l’Escola d’Art de Menorca i en col·laboració amb l’Institut Menorquí d’Estudis que consisteix en l’edició de cent xilografies de cent personatges significatius de la història de Menorca realitzades pels alumnes de l’escola.

Com digué Pablo Picasso: «La qualitat d’un pintor depèn de la quantitat de passat que porti amb si».

The Reynolds Foundation, Menorca

diciembre 15th, 2019

Tota col·lecció té, en certa manera, un caràcter autobiogràfic. Les obres que la formen, siguin artístiques o pertanyents a les arts decoratives, responen a un gust particular i estan associades a vivències i moments vitals concrets i, en darrer terme, a l’esperit d’una època. La col·lecció que durant quaranta anys construïren Richard Reynolds i la seva dona, Jane, n’és un bon exemple. Una gerra de peltre i vidre Art Noveau que aportà Jane i un quadre de l’avui reconegut pintor sud-africà Erik Laubscher, comprat per Richard a Sud-àfrica a final dels anys seixanta, iniciaren la col·lecció que s’exposa a la seu de la Fundació Reynolds a Maó des de l’any 2011.

La col·lecció està formada per pintures de diverses èpoques, unes adquirides a antiquaris i mercats de carrer, d’altres a joves artistes. D’entre les primeres destaquen les de Richard Buckner, Abraham Pether, John Piper o John Leech. Hi trobam també unes magnífiques fotografies de Vladimir Antoschenkov sobre un Sant Petersburg trist i desolat de final dels anys vuitanta. Les arts decoratives estan representades per mobiliari, vidre, rellotges, objectes diversos i nombrosa ceràmica. Les vint-i-vuit rajoles de ceràmica holandesa de final del segle XVII són un verdader tresor i provenen de la casa que el matrimoni va restaurar a Warwick (prop de Birmingham) a mitjans dels anys setanta.

Però el que fa aquesta col·lecció única i constitueix el verdader motor de la Fundació és l’obra de joves artistes que durant anys el matrimoni adquirí. «El moment clau d’un artista arriba en vendre el seu primer quadre» declarà el seu president en una entrevista a Es Diari. Així, al carrer d’Isabel II número 15, seu de la Fundació, hi trobam obres d’exalumnes de la Royal Academy de Londres i d’altres escoles que van ser comprades amb l’ànim d’encoratjar-los en la seva carrera artística. Destaquen les obres de Jane Butcher, Jane Ward, Nicholas Jones, Peter Maltz, Dan Hewlett, Louise Caul i Neil Stokoe, produïdes totes elles a final dels anys noranta i principi del dos mil.

Però la Fundació Reynolds no és tan sols una col·lecció d’art i arts decoratives, és també una entitat que du a terme, silenciosament, una extraordinària tasca en el suport a joves artistes i músics.

Des de l’any 2012 concedeix beques a joves creadors perquè puguin realitzar estudis o desenvolupar projectes a l’exterior. Pol Marban, Clara Bañon, Biel Moreno, Helena Ferrando, Carme Gomila, Macià Florit, Paula Kurundi, Jordi Cárdenas i la recentment concedida a l’escultor Pere Llopart formen la llista dels que han tingut la fortuna de sentir-se recolzats i encoratjats en la seva vocació. La seva pertinença a distintes disciplines artístiques (pintura, pintura mural, vídeo, instal·lacions, escultura, fotografia) respon, a més a més, a una visió inclusiva de la creació contemporània que hem de celebrar. Sovint les convocatòries d’ajuts a la creació en arts visuals mostren una clara preferència per l’art conceptual, la instal·lació i el vídeo, perquè parteixen del prejudici que són més propis de la contemporaneïtat.

La Fundació Reynolds ja és una peça clau en l’art a Menorca i, fins a la recentment creada convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca, ha estat l’única oportunitat per als joves creadors de trobar suport econòmic a la seva carrera artística. El seu president, Richard Reynolds, tot i ser físic nuclear, o potser per això, està convençut del paper transformador de les arts. En continuarem parlant.

Menorca Doc Fest

diciembre 1st, 2019

L’Associació Es Far Cultural ha estat l’organitzadora de la primera edició de Menorca Doc Fest, un festival dedicat a la fotografia i al cinema documental. Es va celebrar a Mercadal els dies 31 d’octubre i 1, 2 i 3 de novembre, tot i que el seu programa MDF Off es va allargar fins dijous passat. La iniciativa ha estat tot un èxit i demostra, una vegada més, que les programacions culturals tenen un paper decisiu en la desestacionalització i projecten Menorca a l’exterior.

El gènere documental, a la fi, rep una atenció merescuda, que s’estén per diferents països amb nombrosos festivals, des de Zagreb fins a Toronto, passant per Lisboa, Madrid, Barcelona, París o Tessalònica. Nascut per documentar l’activitat humana, preservar, estudiar i divulgar la nostra memòria, així com incitar a la reflexió, és un gènere que també viu la hibridació que afecta totes les manifestacions culturals contemporànies. Les fronteres entre el cinema de ficció, el documental i l’experimental són cada cop més difuses i ja no s’hi exigeix una submissió a la base fotogràfica, a la fotografia com a representació de la realitat. En aquest sentit la digitalització ha tingut un paper molt important i ha qüestionat la imatge com a expressió del real.

A la sala multifuncional es projectaren nombrosos curtmetratges i migmetratges, dels quals se’n seleccionaren quatre: Premi Menorca Doc Fest per a Makun. No llores, d’Emilio Martí; mencions d’honor per a Una historia normal, d’Eusebio Díaz, i Savis d’Horta, de David Segarra, i menció especial del jurat per a Marillu, d’Abril Vila. El drama dels emigrants en els CEI (centres d’internament d’emigrants), les vides d’una parella d’esquizofrènics que somnien tenir una vida «normal», la saviesa que emana de la connexió amb la natura d’uns pagesos en vies d’extinció a l’horta valenciana i la d’una neta (Abril Vila) que fa realitat el somni de la seva àvia de ser actriu són les temàtiques que hi ha darrere de cadascun. Tots són relats que ens acosten a unes realitats tractades amb recursos cinematogràfics i estètics diversos, en els quals l’autor defuig l’objectivitat total posicionant-se d’una manera o una altra.

En paral·lel a les projeccions s’organitzaren diverses exposicions de fotografia. A la primera i segona planta de Ca n’Ángel es presentaren les fotografies dels fotoperiodistes d’Es Diari, Gemma Andreu, Xavier Coll, Sergi Garcia i Josep Bagur. La planta baixa es dedicà a mostrar una part de la sèrie Es Castell s. XXI – 250 -2021, un work in progress que du a terme David Argimbau, fotoperiodista també. Les fotografies tenen en conjunt un marcat caràcter documental, ja que la seva funció és la de ser fidels a la realitat per esdevenir la prova d’un fet. En el cas d’Argimbau, però, com que es tracta d’un projecte personal, retratar la vida del poble des Castell, el seu interès va més enllà del fotoperiodisme i introdueix un posicionament més personal en la representació de les escenes, cercant uns continguts simbòlics que enriqueixin el caràcter etnogràfic del projecte.

A la Galeria Biel Mercadal i al Centre de Convencions el treball dels autors exposats (Cristian P. Coll, Collective 220 i Carmen Sayago) va més enllà del fet purament documental i conté, amb més o menys força, una intencionalitat artística. Així, quan en contemplam les obres, la nostra mirada no pot atendre només el fet registral, també ha de cercar el fet creatiu.

Fethi Sahraoui, Collective 220

Quan miram una fotografia, la nostra sintonia amb la intencionalitat del fotògraf, aquella que oscil·la entre l’art (creació) i el no-art (document, registre d’un fet), serà cabdal. En els casos extrems, quan llegim una fotografia en termes purament documentals però l’autor tenia una intenció artística, o a l’inrevés, estem en una situació de dissentiment o desacord. Menorca Doc Fest ha estat en aquest sentit terreny adobat per a la reflexió.

La Menorca pintada a Barcelona

noviembre 17th, 2019

Com ja és habitual la tardor presenta, a les grans ciutats, nombroses propostes expositives que donen el tret de sortida a la temporada. Les galeries d’art, els museus i centres d’art inauguren exposicions destacades que s’acompanyen d’actes diversos i es converteixen en un reclam cultural i turístic. Aquesta tardor Barcelona ofereix magnífiques exposicions: «Tocar el color, la renovación del pastel» (Fundació Mapfre); «Bill Viola. Mirall de l’invisible» (Fundació Catalunya La Pedrera); «Ópera. Pasión, poder y política» (Caixaforum); «Maillol Hovart» (Espai Volart. Fundació Vilacasas); «Allen Rupensberg» (Galeria Projecte SD), i una altra de molt especial, que té Menorca com a protagonista i que està rebent nombrosos visitants i una àmplia cobertura mediàtica: «Pintar (a) Menorca».

Organitzada pel Departament de Promoció Turística del Consell Insular de Menorca, la iniciativa vol donar a conèixer la nostra illa a través dels quadres de quatre pintors catalans molt lligats a l’illa i un de menorquí: Francesc Artigau (Barcelona, 1940), Xavier Serra de Rivera (Sant Joan Despí, 1946), Miquel Vilà (Barcelona, 1940), Josep Serra Llimona (l’Ametlla del Vallès, 1937) i Josep Vives Campomar (Maó, 1940).

L’ús de l’art com a ambaixador d’un territori ha estat una constant al llarg dels temps i a Menorca en tenim precedents. A l’exposició hom pot veure l’avui emblemàtic cartell que Foment del Turisme edità l’any 1933 sota l’eslògan «Menorca isla blanca i azul» i que aparegué poc després que la recentment creada institució organitzés una exposició a Barcelona on participaren Joan Vives Llull, Francesc Hernández Monjo i Miquel Alejandre, entre d’altres. En anys posteriors diversos cartells promocionals de l’illa incorporaren obres d’artistes diversos.

En aquesta ocasió Menorca irradia la seva llum i el seu paisatge des del cor de la ciutat, a la Pia Almoina, un edifici renaixentista construït damunt restes romanes al costat de la Catedral. Barcelonins i turistes vinguts d’arreu descobreixen les distintes mirades que l’illa ha inspirat en cadascun d’aquests pintors.

L’idil·li dels pintors barcelonins amb l’illa nasqué amb Josep Vives Campomar, que els abduí devers els anys seixanta i els descobrí un territori inabastable en l’exercici de la pràctica artística. Artigau, Serra de Rivera, Serra Llimona i Vilà han trobat a Menorca font d’inspiració i camp de batalla en el perfeccionament de la seva tècnica i els eu llenguatge al llarg dels darrers quaranta anys.

Així Menorca se’ns mostra escenogràfica i lúdica (Artigau), lluminosa i essencial (Serra de Rivera), reposada i colorista (Serra Llimona), metafísica i pètria (Vilà), dramàtica i plàstica (Vives Campomar). Perquè Menorca és  polièdrica, diversa, i hi ha artistes que són capaços de fer-nos-ho veure i mostrar-nos-en la riquesa des d’un coneixement i respecte profunds. El cap-roig d’Artigau, la cala Mesquida de Vilà, la Ciutadella de Serra de Rivera, la finestra mirant al Toro de Serra Llimona o el port pintat des de s’Altra Banda per Vives Campomar, tot i respondre a distints gèneres pictòrics, adquireixen aquí un estatus d’igualtat pel fet de ser expressió autèntica de l’illa, manifestació verdadera del territori.

Menorca ha tingut la fortuna de ser viscuda i pintada per aquests referents de la pintura a Barcelona, germana per cultura i història. Pintors que han estat fonamentals en la historiografia de la ciutat i del país i que han estat investits en aquest projecte ambaixadors de primer ordre de la nostra illa.

Fins al 24 de novembre al Museu Diocesà de Barcelona, al costat de la Catedral.

The skating minister

noviembre 3rd, 2019

Sota aquest ociós títol (el capellà patinador) l’Scottish National Gallery d’Edimburg té en aquesta pintura de Henry Raeburn (Edimburg, 1756-1823) una imatge icònica que ha esdevingut la màxima representació de la cultura escocesa. Envoltada de pintures d’artistes escocesos i anglesos del segle XVIII i XIX, i amb unes sales precedents on no falten obres de Botticelli, Rafael, Tiziano, Tintoretto, Canaletto, Rembrandt, Velázquez, el Greco, Murillo o Poussin, aquest museu nasqué el 1945 fruit de la donació més gran d’una col·lecció privada que mai s’hagi fet a un museu públic, obra del 6è duc de Sutherland i coneguda com la Bridgewater Collection.

Aquesta obra, aparentment banal, ha estat font d’inspiració fins i tot per a l’arquitecte català Enric Miralles, que va traslladar la dinàmica de la figura a les finestres de la nova seu del parlament escocès, inaugurat el 2004, també conegut com a Pàrlamaid na h-Alba, en gaèlic.

L’obra va ser pintada el 1790, en plena Il·lustració escocesa, la del filòsof David Hume (aquell que desenvolupà les qualitats del gust estètic, sobre les quals hem tractat en altres ocasions), la de l’escriptor Walter Scott o la de l’economista Adam Smith. La ciutat vivia una època d’expansió amb la construcció del New Town, un eixample d’estètica georgiana executat per l’arquitecte Robert Adam i que tingué la seva influència també a Menorca, anglesa en aquells temps. De fet, Adam Smith fou un dels feligresos que assistien a les misses de Robert Walker, el capellà anglicà del quadre, que havia après a patinar sobre gel en una destinació anterior a Rotterdam, on estava de moda el kolf, una espècie de golf sobre gel que encara avui es practica a Holanda.

Reverend Robert Walker skating on Duddingston Loch about 1795. Oli sobre tela. 76 x 64 cm

Henry Raeburn, el pintor, gaudí de gran fama en aquell temps com a retratista, mentre que el seu coetani David Allan (1744-1796) es distingí per les conversation pieces, retrats de grup ambientats en els estates (propietats) dels retratats, i que anys més tard, en tornar d’un viatge pel sud d’Europa i Menorca (el Museu de Menorca en conserva algunes obres), van adquirir un marcat caràcter costumista. Al costat de la pintura de Raeburn, una tela de gran format d’Allan presenta grans similituds amb l’escola de Giuseppe Chiesa.

A The skating minister l’autor retrata Robert Walker de forma força atípica, de perfil. Si bé els retrats de perfil havien estat comuns al Renaixement italià, en els segles posteriors eren més propis de les monedes. Raeburn estudià les qualitats expressives de les siluetes com a contrast entre la llum i l’ombra del fons, efecte conegut com a contre-jour. Si bé ell no inventà aquest efecte, sí que hi donà una càrrega expressiva única. La gràcia i postura de la figura denoten el seu domini de la tècnica, alhora que la seva indumentària negra contrasta amb la grisor del fons, un paisatge en què el llac, les muntanyes i el cel es confonen i donen tot el protagonisme a la figura. La seva aparent manca d’esforç, la naturalitat i l’equilibri del seu lliscar damunt el gel, la seva presència serena i joiosa, han fet d’ell i d’aquesta pintura un símbol de la Il·lustració escocesa i de l’època georgiana, un temps del qual nosaltres, els menorquins, també en som hereus.

Rembrandt van Rijn. 350 anys (II)

octubre 21st, 2019

Arran de la conferència que tingué lloc a l’Ateneu de Maó fa unes setmanes, organitzada per Arts Society Menorca, sota el títol «Rembrandt: Bohemian or bussinesman, Romantic or Rebel», a càrrec de Jane Chow Thurlow, repassàvem en un article anterior la vida de Rembrandt van Rijn, un dels pintors més grans que ha donat la història de l’art. Mestre de bona part dels artistes holandesos en el seu temps, ha estat un referent també per a pintors posteriors.

La ponent utilitzà alguns dels seus noranta autoretrats com a fil conductor per analitzar la seva biografia al llarg dels quaranta anys d’activitat artística. Es tracta, de fet, d’un cas extraordinari en la història de l’art. Frida Kalho és un altre cas significatiu en què l’autoretrat té un caràcter autobiogràfic destacat en la seva producció. Mitjançant els successius autoretrats Rembrandt expressa com canvia el concepte que té de si mateix. Des del d’un jove alegre, segur i emprenedor de les dècades de 1620-1630, passant per la maduresa i l’equilibri de la dècada posterior, fins a la vellesa, quan els seus autoretrats transmeten una gran profunditat psicològica i es presenta a si mateix de forma crua i despullada.

Al llarg de la seva carrera el clarobscur tingué una importància cabdal. Influït per Caravaggio, Rembrandt estudià l’efecte de la llum i l’ombra per accentuar el caràcter escenogràfic i conferir al tema una atmosfera emotiva i dramàtica. Ho feu, en la seva primera etapa, amb pinzellades fines i precises, utilitzant pinzells de cerres suaus, com molts pintors de l’època que pintaven miniatures. Introduí també les rascades vigoroses amb la punta del pinzell per donar dinamisme als seus cabells, poblats de rínxols. Amb els anys les pinzellades creixeren en mida i gruix i es feren més lliures. Sembla que en els darrers autoretrats utilitzà fins i tot els dits. El seu interès per les qualitats tàctils de l’objecte exigien que la pinzellada fos empastada i el mateix pintor recomanava als visitants que no observessin les seves obres des de poca distància.

Aquesta manera d’entendre la pintura i la seva connexió amb la realitat presenta clares similituds amb la pintura que Velázquez practicava en aquells mateixos anys a Espanya. L’edat d’or holandesa coincidí amb l’edat d’or espanyola al segle XVII. Mentre Rembrandt, Frans Hals o Vermeer revolucionaven la pintura als Països Baixos, Velázquez, Murillo i Zurbarán feien el mateix a Espanya, els primers en una potència econòmica i políticament creixent, els segons en un imperi en crisi. Sembla però que els interessos polítics i les ideologies nacionalistes construïdes al llarg dels segles XIX i XX han posat l’èmfasi més en les diferències que en les coincidències, fent-ho extensiu a l’art, expressió de la ideologia nacional. L’exposició que sota el títol «Velázquez, Rembrandt i Vermeer. Miradas afines» es pot veure al Museu del Prado i que després viatjarà al Rijmuseum d’Amsterdam així ho demostra.

Com digué José Ortega y Gasset «La unitat de la pintura d’Occident és un dels grans fets que fan manifesta la unitat de la cultura europea».

Rembrandt van Rijn. 350 anys (I)

octubre 6th, 2019

Sota el títol «Rembrandt: Bohemian or bussinesman, Romantic or Rebel» es va celebrar fa dues setmanes la tercera conferència d’enguany organitzada per Arts Society Menorca, una entitat cultural de gran tradició al Regne Unit que ha iniciat el seu camí a Menorca enguany i que enriqueix encara més el teixit cultural de l’illa. Jane Chow Thurlow, procedent del museu Mauritshuis de la Haia, va ser l’encarregada de recórrer la vida i l’obra de Rembrandt van Rijn a través d’alguns dels seus noranta autoretrats. Aquesta profusió d’autoretrats, dels quals seixanta són pintures i trenta són gravats, ens permet conèixer l’evolució del seu estatus com a pintor i els estats d’ànim que visqué al llarg de la seva vida, marcada per l’èxit de jove, la tragèdia familiar posterior i la ruïna econòmica de la seva darrera etapa. Els darrers són especialment colpidors i la tècnica presenta importants coincidències amb la de Velázquez, coetani seu, a qui no va conèixer.

Autoretrat 1628 Oli sobre fusta. 22 x 18 cm

Nascut un octubre de fa 350 anys a Leiden (Holanda), de pare moliner i mare fornera, obrí el seu propi estudi el 1624, amb dinou anys. Sis anys més tard es traslladà a Amsterdam i aviat conegué l’èxit com a retratista, ja que va ser plenament acceptat per la classe mitjana i per la societat de pintors. En aquells anys el poder econòmic dels Països Baixos donà lloc a una potent burgesia, que, arran de la pèrdua de poder de la noblesa i de l’Església catòlica, esdevingué clienta habitual de l’art. A mitjan segle XVII, a ciutats com Amsterdam, Leiden, Delft o Utrecht, milers de pintors vivien de vendre les seves natures mortes, escenes de gènere i retrats a comerciants, menestrals i burgesos. Una dada prou significativa: és sabut que Michiel van Miereveld, pintor de Delft, produí al llarg de la seva carrera més de deu mil retrats. Podríem dir, sense por d’equivocar-nos, que a la meitat de les cases dels Països Baixos hi havia almenys un quadre.

Però l’èxit que Amsterdam donà a Rembrandt es veié aviat enfosquit per diverses desgràcies personals. Moriren dos fills seus a final de la dècada dels anys trenta; la seva mare i la seva dona, el 1642. Aquest fet marcà profundament el pintor i afectà la gestió de la seva economia greument fins a dur-lo a la ruïna econòmica el 1656.

En aquell temps el col·leccionisme no es limitava tan sols a la pintura; moltes col·leccions s’inscrivien en el que s’ha anomenat «col·lecció de les meravelles», objectes de tota mena, naturals o fets per l’home, portats de terres llunyanes que venien a ser un compendi de l’univers. També Rembrandt havia atresorat al llarg dels seus exitosos anys a Amsterdam una important col·lecció de pintures i dibuixos de mestres flamencs, estàtues romanes, cuirasses japoneses, pedres precioses i semiprecioses, fòssils i animals dissecats. Coneixem el contingut de la subhasta que, sense èxit, s’organitzà per pagar els seus creditors i que el dugué a vendre casa seva i el seu taller de gravat.

Malgrat tot, el pintor continuà produint extraordinàries obres d’art i, a la seva mort, el 4 d’octubre de 1669, llegà a la humanitat una extraordinària quantitat d’obra: al voltant de 300 gravats, 2.000 dibuixos i unes 300 pintures. En una pròxima entrega en continuarem parlant.